Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23452
Title: Tóm tắt báo cáo kết quả Dự án: Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam
Authors: Trịnh, Nguyên Tính
Đào, Mạnh Tiến
Keywords: Địa chất môi trường;Địa chất khoáng sản;Địa động lực;Tai biến địa chất
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23452
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_79.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.