Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23504
Title: Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của sét chống ưa dầu (Pillared Clays Organophile) làm phụ gia cho sơn : Đề tài NCKH. QGTĐ.07.02
Authors: Hoa, Hữu Thu
Khúc, Quang Đạt
Lê, Thanh Sơn
Nguyễn, Thị Minh Thư
Ngô, Thị Thuận
Trương, Đình Đức
Trần, Ngọc Doanh
Trần, Thị Như Mai
Trần, Văn Nhân
Đặng, Văn Long
Keywords: Kỹ thuật hóa học;Phụ gia;Sét;Sơn phủ
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với các nồng độ khác nhau. Đặc trưng cấu trúc và tính chất của sét ưu dầu bằng phương pháp vật lý thích hợp, tính chất hấp thụ của chúng. Nghiên cứu tìm hiểu đơn pha chế dùng sét chống ưu dầu làm phụ cho sơn phủ theo các tiêu chuẩn ASTM hay TCVN. Đưa ra quy trình chế tạo vật liệu sét chống ưa dầu làm phụ gia cho sơn phủ
Description: 518 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23504
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00988.pdf
  • Description : 
  • Size : 204.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.