Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23513
Title: Nghiên cứu xử lý một số dung môi hữu cơ trong nước bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến (AOPs) kết hợp siêu âm : Đề tài NCKH. QT.09.63
Authors: Lưu, Minh Loan
Nguyễn, Quang Trung
Nguyễn, Thị Hà
Ngô, Vân Anh
Phan, Quang Thăng
Lê, Hương Giang
Keywords: Dung môi hữu cơ;Hóa lý học;Phương pháp oxi hóa;Siêu âm
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan về ô nhiễm các dung môi hữu cơ trong nước: mức độ, nguồn gốc, chuyển hóa trong môi trường nước... Tổng quan về các phương pháp xử lý các chất hữu cơ trong nước. Nghiên cứu xử lý một số dung môi hữu cơ trong nước (toluen, phenol) bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến kết hợp siêu âm. Các hệ thí nghiệm cũng chỉ ra rằng trong cùng một điều kiện phản ứng ([]H2O2]=170 ppm, f=kHz, tphản ứng = 120 phút) toluen bị phân hủy nhanh hơn so với phenol không có mặt H2O2 là 26,8% đối với phenol sau 120 phút, tuy nhiên khi tiếp tục tăng nồng độ H2O2 lớn hơn 170 ppm lại làm giảm hiệu quả phân hủy toluen, phenol và nồng độ H2O2 xử lý tối ưu là 170 ppm pH tối ưu là pH 2 với hiệu quả phân hủy đạt 40% sau 120 phút thí nghiệm Ảnh hưởng của nồng độ chất oxy hóa H2O2 (khoảng từ 0-700 ppm) lên hiệu quả phân hủy toluen, phenol là khá rõ rệt. Khi nồng độ H2O2 tăng lên 34 lên 170 ppm hiệu quả phân hủy tăng từ 33,8 đến 45,1% so với hệ siêu âm không có mặt H2O2 là 27,6% đối với toluen và tăng từ 31,1 đến 40% so với hệ siêu âm Ảnh hưởng của nồng độ toluen, phenol ban đầu đến sự phân hủy toluen, phenol cho thấy mức độ phân hủy phụ thuộc vào nồng độ ban đầu. Hiệu quả phân hủy giảm khi nồng độ càng tăng. Ở thời gian đầu của phản ứng, nồng độ của toluen và phenol tuân theo phương trình động học giả bậc 1 Ảnh hưởng của pH lên hiệu quả phân hủy toluen (Co-41ppm) cho thấy hiệu quả phân hủy toluen không thay đổi đáng kể theo pH. pH tối ưu cho phân hủy toluen là pH 6 với hiệu suất đạt 45,1% sau 120 phút thí nghiệm, trong khi hiệu quả phân hủy phenol (Co=60ppm) tăng khi pH giảm. pH giảm
Description: 34 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23513
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00997.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.