Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23515
Title: Đặc điểm Diatomeae trong trầm tích Holocen cửa vùng ven biển sông Tiền (Tiền Giang) và ý nghĩa cổ sinh thái : Đề tài NCKH. QT.09.48
Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc
Nguyễn, Thuỳ Dương
Keywords: Cổ sinh thái;Hoá thạch Diatomeae;Sông Tiền;Trầm tích
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài đã nghiên cứu Diatomeae trong trầm tích Holocen của 3 lỗ khoan thuộc khu vực cửa sông ven biển Sông Tiền, đó là: phân tích thành phần giống loài, đặc điểm sinh thái, xác định môi trường tạo trầm tích và tiến hoá môi trường trầm tích trên cơ sở phân tích Diatomeae. Đề tài đã đưa ra được bảng danh sách thành phần giống loài Diatomeae gồm 83 loài thuộc 31 giống khác nhau trong đó 37 loài thuộc phụ lớp Diatomeae Trung tâm (Centrophyceae) và 46 loài thuộc phụ lớp Diatomeae Lông chim (Pennatophyceae). Sau đó một số loài điển hình được chụp ảnh và đưa vào báo cáo. Từ kết quả Diatomeae tác giả đã phân tích đặc điểm sinh thái và khôi phục lại điều kiện môi trường thành tạo trầm tích khu vực nghiên cứu.
Description: 50 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23515
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00999.pdf
  • Description : 
  • Size : 34.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.