Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2355
Title: NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ VÀO PHÔI HỢP TỬ CHƯA TRƯỞNG THÀNH CỦA CÂY NGÔ THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM
Authors: PHẠM, THỊ HƯƠNG
Keywords: Nghiên cứu;Phôi hợp tử;Cây ngô;Vi khuẩn
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Hiện nay ngành sản xuất ngô thế giới nói chung và nước ta nói riêng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Các giống cây trồng biến đổi gen mang các đặc tính khác nhau đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho người lao động.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2355
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.