Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23583
Title: Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68
Authors: Trần, Thị Hồng
Bùi, Phương Thảo
Keywords: Công nghệ chất thải;Phương pháp thủy thực vật;Xử lý nước thải
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan tài liệu về nước thải giàu N, P; các phương pháp xử lý N, P... Nghiên cứu, lựa chọn cây thích hợp cho xử lý môi trường nước giàu N, P. Thử nghiệm xử lý nước giàu N, P
Description: 111 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23583
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00962.pdf
  • Description : 
  • Size : 12.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.