Ứng dụng linh kiện tái cấu hình trong đo lường : Đề tài NCKH. QT.09.07
Ứng dụng linh kiện tái cấu hình trong đo lường : Đề tài NCKH. QT.09.07