Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23591
Title: Điều tra mức độ ô nhiễm Mangan tại một số khu vực thuộc đồng bằng sông Hồng : Đề tài NCKH. QT.09.64
Authors: Phạm, Thị Kim Trang
Vi, Thị Mai Lan
Đào, Mạnh Phú
Keywords: Ô nhiễm môi trường;Chất gây ô nhiễm;Mangan;Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2010
Citation: Phạm, T. K. T., Vi, T. M. L., Đào, M. P. (2010). Điều tra mức độ ô nhiễm Mangan tại một số khu vực thuộc đồng bằng sông Hồng. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu sự phân bố Mangan và Asen trong nước giếng khoan tại tỉnh Hà Nam. Nghiên cứu khả năng loại bớt các chất ô nhiễm trong nước giếng khoan nhờ bể lọc cát. Điều tra sơ bộ mức độ tích lũy mangan, asen trong tóc thu tại tỉnh Hà Nam. Đã có được sự phân bố ô nhiễm mangan và asen trong nước giếng khoan tại tỉnh Hà Nam; có mối tương quan tỷ lệ nghịch giữa hàm lượng Mn và As trong nước giếng khoan
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23591
Language: vi
Format Extent: 34 tr.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00964.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.