Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2360
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA PHONON GIAM CẦM LÊN HIỆU ỨNG RADIO – ĐIỆN TRONG SIÊU MẠNG HỢP PHẦN VỚI CƠ CHẾ TÁN XẠ ĐIỆN TỬ - PHONON QUANG
Authors: Nguyễn, Thị Lâm Quỳnh
Keywords: Phonon quang;Hiệu ứng;Nghiên cứu;Siêu mạng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Dưới ảnh hưởng của từ trường điện từ mạnh cao tần, cùng sự tương tác của điện tử và phonon, trong bán dẫn khối cũng như các hệ thấp chiều xuất hiện các hiệu ứng vật lý thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Trong số các hiệu ứng vật lý được nghiên cứu, ta không thể không kể tới hiệu ứng radio – điện. Nghiên cứu về hiệu ứng radio – điện trong bán dẫn khối với các cơ chế tán xạ điện tử – phonon âm hay điện tử – phonon quang đã thu được những kết quả cụ thể. Trên cơ sở đó, ta có thể tính toán, khảo sát hiệu ứng này đối với các hệ thấp chiều khi chưa kể tới sự ảnh hưởng của phonon giam cầm. Tính đến ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên hiệu ứng radio – điện trong các cấu trúc siêu mạng, đặc biệt là siêu mạng hợp phần vẫn còn là một vấn đề mở.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2360
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.