Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23604
Title: Nghiên cứu chế tạo điện cực than mềm biến tính oxit thủy ngân và ứng dụng trong phân tích von-ampe hòa tan : Đề tài NCKH. QT.09.28
Authors: Lê, Thị Hương Giang
Nguyễn, Thọ Khiêm
Keywords: Hóa phân tích;Oxit thủy ngân;Von-ampe hòa tan;Điện cực than mềm biến tính
Issue Date: 2009
Citation: Lê, Thị Hương Giang, Nguyễn, Thọ Khiêm. (2009). Nghiên cứu chế tạo điện cực than mềm biến tính oxit thủy ngân và ứng dụng trong phân tích von-ampe hòa tan. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu chế tạo điện cực than mềm biến tính oxit thủy ngân và khảo sát các đặc trưng điện hóa của điện cực. Xây dựng quy trình xác định Cd(II) bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ sử dụng điện cực than mềm biến tính oxit thủy ngân. Ứng dụng phân tích hàm lượng Cd(II) trong một số mẫu thực tế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23604
Language: vi
Format Extent: 49 tr.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00967.pdf
  • Description : 
  • Size : 24.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.