Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23677Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23677