Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23713
Title: Chữ quốc ngữ và vấn đề xây dựng một nền quốc văn mới ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX
Authors: Phong Lê
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai
Keywords: Văn hóa Việt Nam;Văn mới;Chữ quốc ngữ;Văn hóa cổ truyền
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phong Lê. (2004). Chữ quốc ngữ và vấn đề xây dựng một nền quốc văn mới ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai
Abstract: Chuyển sang thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ trở thành đối tượng quan tâm hang đầu cho các cuộc vận động canh tân – yêu nước, và được tận dụng trên các hoạt động báo chí, xuất bản liên tục ngay từ thập niên đầu thế kỷ. Bên cạnh đó, đây là thời kỳ nền kinh tế thuộc địa và đời sống đô thị dần được hình thành, nền văn hóa Pháp bước đầu thâm nhập, nền giáo dục Hán – Việt còn song song tồn tại cho đến năm 1919 là năm khoa thi chữ Hán cuối cùng bị bãi bỏ. Một thời kỳ giao thoa giữa hai nền học cũ – mới diễn ra vừa êm thấm vừa gay gắt, vừa có mặt cưỡng chế vừa có phần tự nguyện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23713
Language: vi
Format Extent: 7 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_03039.pdf
  • Description : 
  • Size : 12.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.