Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2374
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực VNPT Hà Tĩnh
Other Titles: Improving the quality of Human resources in VNPT Ha Tinh
Authors: Trần, Bắc
Keywords: Quản lý kinh tế;Nguồn nhân lực;Quản lý kinh tế;Quản lý nhân sự;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 96 tr.
Abstract: - Tổng hợp lý luận về phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của VNPT Hà Tĩnh. - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực tại VNPT Hà Tĩnh, từ đó tìm ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho VNPT Hà Tĩnh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2374
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004514.pdf
  • Description : 
  • Size : 219.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.