Công ty Đông Ấn Hà Lan ở đằng ngoài, 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23929Công ty Đông Ấn Hà Lan ở đằng ngoài, 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23929