Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23965
Title: Chiến lược phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của TP Hà Nội đến năm 2020
Authors: Nguyễn, Đức Khiển
Keywords: Chiến lược phát triển;Thông tin khoa học;Khoa học công nghệ;Hà Nội
Issue Date: 1998
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 25-28
Kỷ yếu hội nghị ngành thông tin - tư liệu khoa học và công nghệ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23965
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_04269.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.