Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2434
Title: THỬ NGHIỆM DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO TRÊN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG HẠN 5 NGÀY BẰNG MÔ HÌNH RAMS VỚI SỐ LIỆU ECMWF
Authors: Trần, Quỳnh Trang
Keywords: Dự báo;Nghiên cứu;Biển đông
Issue Date: 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2434
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001720.pdf
  • Description : 
  • Size : 883.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.