Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2440
Title: Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Authors: Trần, Thị Ngọc Hà
Keywords: Dịch vụ bán lẻ;Ngân hàng;Việt Nam thịnh vượng;Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 112 tr.
Abstract: Đưa ra các chỉ tiêu để đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một ngân hàng thương mại. Từ đó, phân tích, đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong một vài năm gần đây theo các tiêu chí nêu ra, có chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu. Luận văn cũng đề xuất một vài giải pháp cụ thể để phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2440
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004521.pdf
  • Description : 
  • Size : 420.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.