Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2443
Title: Kết hợp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cho người chưa thành niên ở nước Việt Nam hiện nay
Other Titles: Law and moral education for adolescents in Vietnam today
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thu
Keywords: Giáo dục pháp luật;Giáo dục đạo đức;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 113 tr.
Abstract: Luận văn khái quát từ góc độ chính trị - xã hội mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức; làm rõ nội hàm khái niệm đạo đức và pháp luật, giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật, vai trò của việc giáo dục những chuẩn giá trị về đạo đức và pháp luật đối với việc hình thành nhân cách của người chưa thành niên ở nước ta. Trên cơ sở làm rõ mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật, vai trò của việc giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong giai đoạn hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách người chưa thành niên, luận văn đi nghiên cứu thực trạng về sự hiểu biết đạo đức và pháp luật của người chưa thành niên hiện nay. Từ đó, luận văn đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của người chưa thành niên nhằm góp phần nâng cao ý thức pháp luật và đạo đức cho người chưa thành niên trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2443
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004813.pdf
  • Description : 
  • Size : 555.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.