Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2450
Title: Tư tưởng quyền con người của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trước cách mạng tháng 8/1945
Other Titles: Thinking of human rights of Phan Boi Chau, Phan Chau Trinh, Nguyen Ai Quoc – Ho Chi Minh before August 1945 Revolution
Authors: Nguyễn, Trọng Hoàng
Keywords: Quyền con người;Nhân quyền;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 80 tr.
Abstract: Luận văn đi sâu nghiên cứu tư tưởng quyền con người của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trước Cách mạng Tháng 8/1945. Thông qua đó, phát hiện những giá trị vốn có về tư tưởng quyền con người của người dân Việt Nam nói chung. Cách đây hơn một thế kỷ, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã ngược xuôi khắp năm châu bốn bể tìm đường giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, giải phóng con người và tìm lại giá trị vốn có của con người. Trên con đường tìm kiếm đó, cùng với những giá trị tích lũy được thông qua các tác phẩm, đã để lại cho hậu thế những giá trị tư tưởng rất lớn về quyền con người. Đó là: Thứ nhất: Gắn quyền con người với giải phóng dân tộc, tạo động lực to lớn cho toàn thể nhân dân Việt Nam nhất tề đứng lên đánh đuổi thực dân, phong kiến. Các phong trào cách mạng như Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931; phong trào đấu tranh đòi dân chủ 1936 - 1939, mà đỉnh cao là cuộc nổi dậy của nhân dân cả nước dành chính quyền năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã chứng minh ý nghĩa thiết thực, to lớn mà tư tưởng của các sỹ phu yêu nước, đặc biệt là đường lối cách mạng vô sản giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thật sự là lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất cho các mạng Việt Nam, tự giải phóng chính mình, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Qua đó, thực thi có hiệu quả nhất quyền con người: Quyền độc lập, tự do, dân chủ, quyền tự quyết... của mỗi con người Việt Nam. Thứ hai: Giá trị quyền con người ở Việt Nam đã được khẳng định thông qua việc không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân thông qua các chính sách phát triển đã được người dân trong nước và quốc tế công nhận. Với việc tham gia Hội đồng Nhân quyền với tư cách quốc gia thành viên, ta sẽ có thêm điều kiện giới thiệu giới thiệu đường lối đổi mới toàn diện, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực cùng thành tựu các mặt về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam. Qua đó, Việt Nam có điều kiện nói lên quan điểm, tiếng nói của mình để phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái về chính sách bảo vệ quyền con người của Việt Nam. Việt Nam có thêm điều kiện để đóng góp sâu rộng, đầy đủ hơn trên một vấn đề quốc tế lớn hiện nay, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế và tranh thủ những kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Thứ ba: Những vấn đề đặt ra và tiếp tục cần phải giải quyết trong những nghiên cứu tiếp theo. Dù cách thời đại ngày nay hơn thế kỷ, nhưng giá trị tư tưởng quyền con người của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng được các thế hệ người Việt Nam tiếp thu và phát huy. Hiến pháp 2013, cùng với những quy định mới về quyền con người được coi là sự thể hiện rõ nét nhất về nhận thức và giá trị thực tế quyền con người với mọi người dân Việt Nam. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã dày công tìm t òi và truyền bá vào Việt Nam những tư tưởng, giá trị tiên tiến về quyền con người. Và, những người Việt Nam qua mọi thế hệ đã không làm các bậc tiền bối thất vọng khi tiếp tục kế thừa và phát triển một cách mạnh mẽ hơn giá trị tư tưởng quyền con người, đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2450
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004820.pdf
  • Description : 
  • Size : 369.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.