Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2458
Title: Vai trò của Luật sư - người bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Luật hình sự;Luật sư;Người bào chữa Xét xử sơ thẩm;Vụ án hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 118 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích, đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống về mặt lý luận, các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn sự tham gia và vai trò của luật sư trong giai đoạn XXST VAHS ở Việt Nam hiện nay. Luận văn là sự tổng hợp những vấn đề chung nhất về lý luận cũng như thực tiễn vai trò của luật sư khi tham gia tố tụng ở giai đoạn XXST VAHS với tư cách là người bào chữa, thể hiện được nhiều điểm mới cơ bản so với các nghiên cứu trước đây, như: - Tổng hợp được các vấn đề lý luận về XXST VAHS; về quyền bào chữa của bị cáo; về địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ của luật sư trong việc thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ; về việc tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm của luật sư… - Luận văn đã đưa ra những kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc soạn thảo và ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với tình hình thực tiễn và dần dần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đó, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của luật sư trong hoạt động TTHS, góp phần giải quyết nhanh chóng, chính xác, công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đánh giá được thực trạng, đưa ra được những nguyên nhân, hạn chế và đề xuất được các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của luật sư với tư cách là người bào chữa trong giai đoạn XXST VAHS. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn có thể có những đóng góp về mặt lý luận đối với vấn đề vai trò của luật sư – người bào chữa trong VAHS nói chung và trong giai đoạn XXST VAHS nói riêng. Bên cạnh đó, luận văn còn chỉ ra được những hạn chế trong thực tiễn tham gia của luật sư vào việc giải quyết VAHS, nguyên nhân của sự hạn chế đó và đề ra được những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của luật sư.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2458
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004825.pdf
  • Description : 
  • Size : 315.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.