Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2463
Title: Tổ chức chính quyền xã ven đô qua thực tiễn thành phố Việt Trì
Other Titles: Government organization of suburban commune in practice at Viet Tri City
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Chính quyền xã;Pháp luật Việt Nam;Luật hành chính
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 101 tr.
Abstract: Luận văn làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, đặc điểm tổ chức chính quyền xã ven đô qua thực tiễn thành phố Việt Trì, đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức chính quyền xã hiện nay. Trong chương một của luận văn đã đưa ra được khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của chính quyền xã ven đô trong bộ máy nhà nước; Tổ chức chính quyền xã qua bốn bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, Hoàn thiện tổ chức chính quyền xã ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong chương hai luận văn đã phân tích đánh giá thực trạng tổ chức chính quyền xã ven đô ở thành phố Việt Trì; Khái quát các điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức chính quyền cấp xã ở thành phố Việt Trì. Thực trạng tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã, Thực trạng tổ chức Ủy ban nhân dân cấp xã. Qua đó đánh giá những ưu điểm, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân phát sinh những tồn tại, hạn chế trong tổ chức chính quyền xã. Trong chương ba “Phương hướng và giải pháp để hoàn thiện tổ chức chính quyền xã”, điểm đáng chú ý của luận văn là phương hướng hoàn thiện tổ chức chính quyền xã ở thành phố Việt Trì; Giải pháp để hoàn thiện tổ chức chính quyền xã ở thành phố Việt Trì; Một số giải pháp cụ thể: Hoàn thiện cơ sở pháp lý, hoàn thiện về tổ chức chính quyền xã ven đô, kiện toàn tổ chức chính quyền xã, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, nhân lực có trách nhiệm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2463
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004827.pdf
  • Description : 
  • Size : 344.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.