Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2465
Title: Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Other Titles: Apply and implement law on democracy in grassrootsof Thanh Hoa Province
Authors: Lại, Thế Nguyên
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật;Hiến pháp;Dân chủ cơ sở
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 121 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu Khái niệm dân chủ ở cơ sở, khái niệm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; khái niệm, đặc điểm, nội dung và hình thức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; vai trò của thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt luận văn đã đi sâu phân tích và làm rõ thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (ở cả loại hình xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp), từ đó chỉ rõ các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn đã đề xuất một số chủ trương và giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, như: hoàn thiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực thi dân chủ cơ sở của cả nước nói chung và của Thanh Hóa nói riêng, nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao năng lực của các chủ thể thực hiện QCDCCS ở địa phương, tăng cường đối thoại giữa người dân và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở phải đồng bộ với việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2465
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004828.pdf
  • Description : 
  • Size : 433 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.