Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2468
Title: Pháp luật về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên ở Việt Nam
Other Titles: Law on One member limited liability companies in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga
Keywords: Luật kinh tế;Luật công ty;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 92 tr.
Abstract: 92 tr. Luận văn đã hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận của công ty TNHH một thành viên. Thông qua việc đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về công ty TNHH trong thực tiễn, luận văn đã đánh giá những mặt tích cực, ưu điểm, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về công ty TNHH một thành viên. Luận văn cũng đã đề xuất phương hướng, một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về công ty TNHH một thành viên nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật về công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2468
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004830.pdf
  • Description : 
  • Size : 362.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.