Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2470
Title: Lý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại
Other Titles: Theory and practice relating to the meeting of minds in the formation of commercial contract
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Lan
Keywords: Hợp đồng;Hợp đồng thương mại;Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 85 tr.
Abstract: Luận văn hướng tới xây dựng một cách có hệ thống các vấn đề lý luận pháp luật liên quan tới sự thỏa thuận hay sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại. Các bộ phận hợp thành căn bản của hệ thống lý luận này bao gồm: bản chất, đặc điểm pháp lý, các thành tố của sự thỏa thuận; điều kiện để một sự thỏa thuận có hiệu lực pháp luật; và tính chất thương mại của sự thỏa thuận. Trên sơ sở đó Luận văn đi sâu phân tích các qui định liên quan của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các qui định trong Bộ luật Dân sự 2005, Luật Thương mại 2005 để tìm ra các bất cập. Toàn bộ chương cuối cùng của Luận văn được dành cho việc kiến nghị các định hướng và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các qui định pháp luật Việt Nam liên quan tới sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại. Để nghiên cứu đề tài, Luận văn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại như các phương pháp luật so sánh, phương pháp phân tích qui phạm, phương pháp phân tích vụ việc…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2470
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004831.pdf
  • Description : 
  • Size : 319.52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.