Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2475
Title: Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành
Other Titles: The statute of limitations for civil lawsuits in civil law prevailing Vietnam
Authors: Trần, Việt Đức
Keywords: Luật dân sự;Vụ án dân sự;Thời hiệu khởi kiện;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 106 tr.
Abstract: Luận văn đã luận giải và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như khái niệm, đặc điểm, cơ sở xây dựng các quy định về thời hiệu khởi kiện và lược sử pháp luật Việt Nam về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Qua đó, có thể thấy rằng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là một vấn đề phức tạp và còn nhiều quan điểm khác nhau cả trong lý luận và thực tiễn áp dụng. Đồng thời, luận văn đã đưa thêm những góc nhìn khác nhau về thời hiệu khởi kiện tạo cơ sở cho việc đánh giá và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về thời hiệu khởi kiện. Luận văn đã đi sâu phân tích, đánh giá các quy định về thời hiệu khởi kiện trong BLDS năm 2005 cũng như những ngoại lệ khi áp dụng thời hiệu khởi kiện được quy định trong Bộ luật này, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2011 và một số Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có liên quan nhằm chỉ rõ những bất cập, hạn chế, những mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất trong một số quy định của pháp luật hiện hành dẫn đến những cách hiểu khác nhau trên thực tiễn. Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và phân tích, đánh giá một cách khoa học các quy định của pháp luật về vấn về này cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về thời hiệu khởi kiện của Tòa án, luận văn đã đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện và thực thi pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2475
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004836.pdf
  • Description : 
  • Size : 371.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.