Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24786
Title: Vài cảm nhận về Hát chèo tầu - Một nét văn hóa nghi lễ dân gian đặc sắc
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Hát chèo tầu;Văn hóa dân gian;Văn hóa Việt Nam
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 249-257
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24786
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00586.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.