Là nhà khoa học thì phải nghiên cứu và công bố quốc tế
Là nhà khoa học thì phải nghiên cứu và công bố quốc tế