Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24789
Title: Vài nét vé đặc điếm lối sống sinh viên và việc giáo dục lối sống cho sinh viên hiện nay
Authors: Đặng, Thị Lan
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
Keywords: Giáo dục lối sống;Giáo dục;Giáo dục đại học
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Đặng, Thị Lan. (2001). Vài nét vé đặc điếm lối sống sinh viên và việc giáo dục lối sống cho sinh viên hiện nay. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
Abstract: Từ trước đến nay trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, mỗi thời đại, mỗi xã hội đều hình thành nên một lối sống phù hợp với nó. Lối sống vừa là một biểu hiện trình độ phát triển của xã hội, vừa là yếu tố tạo nên đời sống xã hội, là bộ mặt văn hóa sinh động của xã hội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24789
Language: vi
Format Extent: tr. 337-346
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00587.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.