Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24791
Title: Lưu trữ các bản viết tay và sách cổ của Java: Kinh nghiệm của trường Đại học Sanata Dharma với kho tài liệu quý hiếm Artati
Authors: Suparmo, Paulus
Keywords: Lưu trữ;Sách cổ;Bản chép tay;Tài liệu;Thư viện trường đại học;Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Suparmo, Paulus. (2009). Lưu trữ các bản viết tay và sách cổ của Java: Kinh nghiệm của trường Đại học Sanata Dharma với kho tài liệu quý hiếm Artati. Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24791
Language: vi
Format Extent: tr. 384-392
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_04578.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.