Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24802
Title: Vài suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình
Authors: Trần, Thu Hương
Keywords: Phụ nữ;Xã hội học;Gia đình
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 327-331
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24802
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00588.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.