Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24813
Title: Vai trò cùa giáo dục - đào tạo trong nền kinh tế tri thức - Những vấn đề mà nữ giảng viên đại học phải quan tâm
Authors: Lê, Thị Việt
Keywords: Giáo dục;Đào tạo;Giảng viên;Giáo dục đại học;Kinh tế tri thức
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 571-576
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24813
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00589.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.