Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24813
Title: Vai trò cùa giáo dục - đào tạo trong nền kinh tế tri thức - Những vấn đề mà nữ giảng viên đại học phải quan tâm
Authors: Lê, Thị Việt
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
Keywords: Giáo dục;Đào tạo;Giảng viên;Giáo dục đại học;Kinh tế tri thức
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Lê, Thị Việt. (2001). Vai trò cùa giáo dục - đào tạo trong nền kinh tế tri thức - Những vấn đề mà nữ giảng viên đại học phải quan tâm. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
Abstract: Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và xu thế hội nhập mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỷ XX cho phép dự báo một nền kinh tế “hậu công nghiệp” - nền kinh tế tri thức (KTTT), như một tất yếu trong tiến trình lịch sử nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của nền KTTT, nền kinh tế dựa trên những thành tựu khoa học công nghệ, thông tin và tri thức trở thành nguồn “tài nguyên” quý giá nhất…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24813
Language: vi
Format Extent: tr. 571-576
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00589.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.