Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24815
Title: Gia công và phân tích mẫu phục vụ xây dựng phông môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Việt Liên
Nguyễn, Vũ Tường
Phạm, Thị Minh Hạnh
Đào, Thị Thủy
Lê, Thị Hường
Keywords: Môi trường;Vùng Vịnh;Phân tích mẫu;Sông Sài Gòn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 257 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24815
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_53.pdf
  • Description : 
  • Size : 119.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.