Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24840
Title: Tính chất dị hướng của hệ vật liệu (BI, SB)2TE3+
Authors: Ngô, Thu Phương
Keywords: Vật liệu bán dẫn;Bismút Telua;Tính dị hướng
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 878-882
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24840
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00397.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.