Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24845
Title: Xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở ĐHQGHN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước
Authors: Lê, Nữ Quỳnh Nga
Keywords: Nguồn nhân lực;Khoa học công nghệ;Khoa học công nghệ
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 363-375
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24845
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00594.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.