Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2490
Title: Hoạt động giám sát của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa
Other Titles: Monitoring activities of the National Assembly’s delegates and National Assembly Delegation in Vietnam today - in practice of ThanhHoa
Authors: Bùi, Mạnh Khoa
Keywords: Hoạt động giám sát;Đại biểu Quốc hội;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 90 tr.
Abstract: Luận văn nêu được khái niệm giám sát cũng như khái quát được những nét cơ bản về đối tượng, nội dung, phạm vi, hình thức giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các yếu tố bảo đảm cho hiệu quả giám sát, các tiêu chí đánh giá hiệu quả giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố. Đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động giám sát và hiệu quả hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa từ khóa XII đến nay (từ năm 2007 - đến nay) trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Luận văn này ngoài nội dung nghiên cứu tổng quan về hoạt động giám sát của Đại biểu quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội như là những nền tảng lý luận, nghiên cứu còn dành thời gian đáng kể để nghiên cứu thực tiễn hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Từ thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi thấy rằng: Nhìn một cách tổng quan, hoạt động giám sát của Đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây, hình thức và nội dung giám sát ngày một cải thiện theo chiều hướng tích cực và đã thu được những kết quả bước đầu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2490
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004841.pdf
  • Description : 
  • Size : 401.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.