Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24979
Title: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2009: "Xây dựng bản đồ hiện trạng sự cố tràn dầu trên biển và ven biển Việt Nam"
Authors: Nguyễn, Văn Lâm
Nguyễn, Chí Nghĩa
Đỗ, Mạnh Thắng
Trần, Quang Tuấn
Nguyễn, Văn Cường
Keywords: Ô nhiễm môi trường;Môi trường biển;Tràn dầu;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24979
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_55.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.