Báo cáo kết quả thực hiện năm 2009: "Xây dựng bản đồ hiện trạng sự cố tràn dầu trên biển và ven biển Việt Nam"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24979Báo cáo kết quả thực hiện năm 2009: "Xây dựng bản đồ hiện trạng sự cố tràn dầu trên biển và ven biển Việt Nam"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24979