Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2498
Title: Bảo vệ quyền con người bằng các quy phạm về các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự
Other Titles: Protection of human rights by the provisions of the measure tha free in criminal law
Authors: Phùng, Thanh Mai
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền con người
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 95 tr.
Abstract: Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo, đề cập một cách trực tiếp và khá toàn diện việc bảo vệ quyền con người bằng các quy định về các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành. Trên cơ sở đưa ra khái niệm, phân tích những ví dụ cụ thể nhằm làm sáng tỏ bản chất nhân đạo, bảo vệ quyền con người của các biện pháp tha miễn được quy định trong pháp luật hình sự. Qua đó, đề xuất một số kiến giải nhằm hoàn thiện các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự Việt Nam theo hướng tăng cường việc bảo vệ quyền con người góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đảm bảo yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm hiện nay, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2498
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004843.pdf
  • Description : 
  • Size : 309.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.