Tính chất quang và điện của màng Sn02: Sb chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25033Tính chất quang và điện của màng Sn02: Sb chế tạo bằng phương pháp phun tĩnh điện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25033