Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25034
Title: Hội thảo khoa học: Các vấn đề khoa học - công nghệ về phòng tránh thiên tai tại Việt Nam
Authors: Trương, Quang Học
Nguyễn, Văn Cư
Keywords: Môi trường;Thiên tai
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 171 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25034
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : N_60.pdf
  • Description : 
  • Size : 86.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.