Tính hằng số bền của phức Fomazan chứa dị vòng với một số ion kim loại chuyển tiếp
Tính hằng số bền của phức Fomazan chứa dị vòng với một số ion kim loại chuyển tiếp