Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2504
Title: Thực tiễn thực hiện các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Other Titles: Practical implementation of guarantees of commercial banks in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Lương
Keywords: Luật kinh tế;Luật ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 113 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích những vấn đề tổng quan nhất về các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ( sau đây gọi là NHTM) ở Việt Nam đồng thời phân tích thực tiễn thực thi các quy định của pháp luật về các biện pháp này trong hoạt động của các NHTM nhằm thấy rõ những điểm tích cực và đặc biệt là phân tích sâu, làm rõ các đểm còn hạn chế trong pháp luật cũng như trong thực thi các quy định này. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đã đề ra phương hướng hoàn thiện và những kiến nghị cụ thể một số giải pháp bước đầu góp phần sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, tạo hành lang pháp lý an toàn, thông thoáng, phù hợp với điều kiện thực tiễn và xây dựng các giải pháp tổng thể khác nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả quá trình tổ chức, thực thi các biện pháp bảo đảm trong hoạt động của các NHTM ở Việt Nam từ phía cơ quan có thẩm quyền cũng như từ phía các NHTM, bên bảo đảm. Qua đó bảo đảm an toàn cho hoạt động của nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính – tín dụng nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia giao dịch, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2504
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004845.pdf
  • Description : 
  • Size : 427.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.