Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25047
Title: Tính khoa học và thời đại trong tư duy của Đảng về công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
Authors: Lã, Thanh Bình
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Lã, Thanh Bình. (2005). Tính khoa học và thời đại trong tư duy của Đảng về công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Lịch sử và thực tiễn phát triển kinh tế các nước cho thấy: để thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, bước chuyển lên nền kinh tế văn minh, hiện đại, các quốc gia đều phải thực hiện quá trình công nghiệp hóa. Cho đến nay, công nghiệp hóa đã được thừa nhận là một giai đoạn lịch sử tất yếu đối với mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế trong quá trình phát triển từ một nền kinh tếnông nghiệp…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25047
Language: vi
Format Extent: tr. 100-113
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00402.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.