Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25050
Title: Từ đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội đến đổi mới phương pháp giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: trong các trường đại học hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Trâm
Keywords: Phương pháp dạy học;Chủ nghĩa xã hội khoa học
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 132-145
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25050
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00402.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.