Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25056
Title: Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp hữu hiệu hình thành nhân cách của sinh viên
Authors: Hoàng, Tố Hằng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Tự phê bình và phê bình;Sinh viên
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 740-743
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25056
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00405.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.