Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2506
Title: Tội vu khống trong luật hình sự Việt Nam
Other Titles: Slander in the Vietnam Penal Code
Authors: Ngô, Thúy Hằng
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội vu khống
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 92 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, các dấu hiệu pháp lý, đường lối xử lý và thực tiễn xét xử đối với tội vu khống trong luật hình sự Việt Nam, qua đó đưa ra những giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tội phạm này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2506
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004847.pdf
  • Description : 
  • Size : 330.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.