Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25063
Title: Tư tưởng Các Mác về con người và giải phóng con người trong bản thảo Kinh tế - Triết học năm 1844
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Tư tưởng Các Mác;Bản thảo Kinh tế - Triết học;Giải phóng con người
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 654-662
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25063
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00406.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.