Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25067
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật tiếp tục soi sáng trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN hiện nay
Authors: Chu, Thị Trang Vân
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 65-78
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25067
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00407.pdf
  • Description : 
  • Size : 10 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.