Ứng dụng phần mềm Power Point trong việc giảng dạy chương I môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25070Ứng dụng phần mềm Power Point trong việc giảng dạy chương I môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25070