Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25073
Title: Một số kinh nghiệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở các nước châu Á đối với Việt Nam
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân
Keywords: Công nghiệp hóa;Nông nghiệp;Nông nghiệp;Châu Á;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 554-566
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25073
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00617.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.