Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25077
Title: Một số nhận xét về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo thời Nguyễn qua tìm hiểu tiến trình phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu ở điện Hòn Chén (Thừa Thiên Huê) và ý nghĩa của nó
Authors: Đỗ, Thị Hòa Hới
Keywords: Tôn giáo;Tín ngưỡng thờ Mẫu;Điện Hòn Chén;Thời Nguyễn;Lịch sử
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 345-358
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25077
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00618.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.