Một số nhận xét về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo thời Nguyễn qua tìm hiểu tiến trình phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu ở điện Hòn Chén (Thừa Thiên Huê) và ý nghĩa của nó

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25077Một số nhận xét về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo thời Nguyễn qua tìm hiểu tiến trình phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu ở điện Hòn Chén (Thừa Thiên Huê) và ý nghĩa của nó

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25077